Thực hành cài đặt trực tiếp trên xe

Thực hành cầm tay chỉ việc, học viên sẽ trực tiếp thực hành trên xe dưới sự giám sát và chỉ dạy của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *