Làm bài test kiểm tra tốt nghiệp

Học viên phải làm bài Test kiểm tra trước khi tốt nghiệp và được tham gia hệ thống đại lý, CTV của chúng tôi.